حساسیت حداکثری شورای نگهبان در امر غربال گری و پایش صلاحیت ها، نباید موجب ناکارآمدی مجلس شود
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
وقتی ما، نام مجلس شورای اسلامی را به زبان می آوریم نباید شورای نگهبان را منهای آن تصور کرد و همچنین این فرض بسیار نادرست است که صرفا، ماموریت شورای نگهبان را منحصر به صیانت از بخش اسلامیت نظام دانست و اصلا، مسوولیت آن نهاد را نسبت به حفاظت بخش جمهوریت آن منتفی اعلام  و بگوئیم که در قبال آن بی مسوولیت است و یا ممکن است که گفته شود که  شورای محترم نگهبان، کارش فقط، نظارت بر صلاحیت های اخلاقی و اعتقادی نامزدها و مصوبات مجلس است و به هیچوجه به مساله ی کارآمدی خود مجلس و همین طور به مقولاتی چون پیشرفت، آبادانی، توسعه پایدار، رشد آزادی های فردی، سیاسی، اجتماعی، ائتلای فرهنگ، هنر، ارتقای سطح رفاه عمومی و پیشرفت تکنولوژی کشور بی تفاوت است.

به هرحال از آنجایی که تنها مفسر قانون اساسی خود نهاد شورای نگهبان است و بهتر از هر فرد و جمعیت دیگر مشرف به وظایفش است اما، آنچه در این چهل ساله عملا، از کارکرد مجلس شورای اسلامی از باب کارآمدی و پاسخگویی به شهروندان در این ده دوره دیده می شود با توجه به این که خود شورای نگهبان هم جزء لاینفک آن است باید طبق آمار و شواهد موجود، به نقد کارآمدی مجلس شورای اسلامی و آسیب شناسی های پیرامون آن اقدام نمود و از خود پرسید؛ که آیا، براستی، شورای نگهبان در گذشته بخاطر اهمیت دادن و یا حساسیت حداکثری به مساله ی غربال گری و پایش صلاحیت های اخلاقی و اعتقادی مقولاتی چون کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت واقعی به مردم را هم در نظر داشته بود.!؟