چه نمایندگانی می توانند یک مجلس کارگشا و کارآمد بسازند؟
شوشان - محمد مسعود زاده :
کسانی که در خصوص تاثیرات گسترده تصویب یک قانون بر ابعاد مختلف زندگی قشر ها و سطوح مختلف جامعه اشراف پیدا کرده باشند.

کسانی که با دانش بالا و تجربیات قابل ارزش خود در زمینه های مختلف صنعتی، بازار سرمایه، تولید و خدمات به مشکلات و راهکارها اشراف یافته باشند

کسانی که شجاع باشند و از بیرون مجلس هدایت نشوند.

کسانی که مخالف استفاده شخصی از قدرت بالای مجلس در کسب انواع امتیازهای شخصی یا باندی باشند.

کسانی که با قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج ساله شناخت علمی و تجربی بالایی داشته باشند و نیاز به چند سال دوره آموزشی جهت شناخت مسئولیت کلیدی خود نداشته باشند. مجلس جای آزمون و خطا و کار آموزی نیست. 

کسانی که در رای اعتماد و عدم اعتماد تنها به منافع ملی بيانديشند نه روابط شخصی و بده بستان های پشت پرده

کسانی که روحیه کار جمعی، مشورت پذیری هوشمندانه و توان هم افزایی و اغناگری جهت پیگیری برنامه ها و اهداف ملی و منطقه ای را در وجود خود داشته باشند.

کسانی که با ابعاد مختلف ساختار و گروه های قدرت در ایران و جهان آشنا باشند معادلات منطقه ای و جهانی را بشناسند و قدرت تشخیص و اتخاذ معقول ترین و جامع نگر ترین تصمیمات را در امور اساسی و سرنوشت ساز داشته باشند.