انتصاب در سازمان آب و برق خوزستان
شوشان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان "مهرداد بقائی" به عنوان مشاور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.