/گزارش تصویری/
یادبود مناظره دکتر حمید کهرام و کریم حسینی در شوشان