طغیان فاضلاب و قطعی مکرر آب؛
صدای مردم؛ کرونا در کمین شهروندان کوی عین‌دو
شوشان - صدای مردم (فیصل سواری): باتوجه به وضعیت موجود دراستان وشهراهوازڪه ویروس ڪروناگریبانگرجامعه شده است مافقط شاهدهشدارهای شماعزیزان وبخصوص مسئولان بهداشت هستیم اماآیاشماشاهد وضعیت ڪنونی منطقه ڪوی عین دو ازنظروضعیت بهداشتی شده اید؟

درتصاویر وضعیت گرفتگی اڪثرخیابانها منطقه عین دو ڪه منازل را درمحاصره خودقرارگرفته ونفسهای مردم را بریده است و بوی این فاضلاب چنان خفه ڪننده میباشدڪه انسان مسن ڪه دچارتنگی نفس یا قلبی باشدراازپادرمی اورد.تصاویرفوق هردومربوط به خیابان شهیدعبیات میباشد و درخیابانها نیزباچنین مشڪلی مواجه هستند

قطع روزانه ومڪررآب برروی مردم منطقه دربعضی جاهاقطع ودربعضی جاهاباافت فشارودربعضی منازل آبی وجودنداردتاپاسی ازشب چطورمیتوان بهداشت رارعایت ڪردوقتی قطره آبی درمنزل نباشد؟

چطورمیتوان دستهارامرتب شست وقتی آب منطقه غیربهداشتی ویادرانشعاب آبی وجودندارد؟

لذا ازتمام دستگاهای مسئول بخصوص برادراجمندجناب مهندس مریدی میخواهیم ڪه هرچه سریعترمشڪلات آب وفاضلاب طغیان زده درخیابانهارا حل ڪنندتامشڪلات این مردم تاحدودی ڪاسته شود.

و ازمدیریت محترم بهداشت غرب اهواز جناب دڪترمهردادشریفی انتظارداریم همچون گذشته جهادی وبانظارت بیشترتذڪرات لازم رابه ڪسانی ڪه باجان مردم بازی میڪنندبه جدهشداردهند.