فرزند خوزستان، نائب رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران شد
شوشان: براساس آیین‌نامه نحوه تشکیل و صدور مجوز تاسیس انجمن‌های علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران انتخاب و مورد تایید کمیسیون انجمن‌های علمی ایران قرار گرفتند.

که بر این است مهندس مسعود حکمی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

در حکم تایید اعضای هیات مدیره آمده است: امید است فعالیت‌های این انجمن گامی موثر در جهت ترویج علم، انسجام بخشیدن به فعالیت متخصصان این رشته، ایجاد ارتباط علمی بین المللی و سایر اهداف اساسنامه انجمن شود.