البرز زاگرس؛ آرش کمانگیر طبیعت جاودانه شد
شوشان - علی میلاسی :
البرز زارعی،جوان هم یار طبیعت و دوست دار جنگل زاگرس،که کمانگیر وار با چوب در دست و نفس در جان،به مبارزه با آتش در جنگل خاییز زاگرس رفته بود،با آخرین زور کمان خاموشی در دستش و نفس در جانش،آتش جنگل سوز را خاموش کرد،ولی جانش سوخت تا البرز،جاودانه طبیعت زاگرس شود.
در حالی که دولتی ها و جامعه ی سیاست زده،همه ی نگاه شان به دزدان،اختلاس گران و مال مردم خوران بود، جنگل، طبیعت و محیط زیست زاگرس،در آتش می سوخت و هر روز گوشه ای از جنگل،آتش می گرفت و پژمرده می شد. 
در روزهای بی خیالی به طبیعت و محیط زیست،و در میان حادثه های خودکشی و خودسوزی، نوجوانان و دختران و جوانان و مردان از فقر مالی و فرهنگی، دو خبر غمگین کننده و دل سوزاننده ی طبیعت،اشک و گریه دوست داران محیط زیست را در آورده‌.دیروز بچه شیر سفید باغ وحش هویزه، بعد از ۲۵ روز گرسنگی مرد و امروز، البرز (زارعی) زاگرس،یار و همراه طبیعت، که برای خاموش کردن آتش در جنگل خاییز رفته بود، خود دچار آتش سوزی شده و بعد از ۲۰روز ساده انگاری به درمان او،در گذشت.البرز برای خاموشی آتشی که به جان بلوط و بادام و کبک و کلاغ و گنجشک و مار و روباه و آهو و....افتاده بود،رفت ولی خود گرفتار در زبانه آتش شد!
اگر دولت،ابزار خاموشی و مهار آتش را می داشت و هلیکوپترهای آب پاش و ماشین های پیشرفته آب پاش و مهار آتش را می فرستادند برای خاموشی و یا جاده های دسترسی آسان به کانون های مهار آتش و ایستگاه های نگهبانی و پاسبانی از جنگل ها ساخته می شد و یا کارکنان محیط زیست و منابع طبیعی و جنگل بانی،با ابزارهای پیشرفته،پاسبانی می دادند و نگهبانی می کردند،دیگر نیازی نبود که البرزها با دست خالی به جنگ با آتش در جنگل ها بروند!
حال که در نبود ابزار پیشرفته ی خاموش کننده،این دوست دار طبیعت،دچار سوختگی شده،آیا نمی شد که او را به بیمارستانی با امکانات بیشتر و پیشرفته تر پزشکی به تهران و یا به کشورهای پیشرفته در درمان سوختگی در اروپا می بردند!؟
جنگل ها می سوزند در نبود ابزار پیشرفته خاموشی آتش و البرزها هم می سوزند و می میرند در نبود تجهیزات پیشرفته بیمارستانی در بیمارستان ها.و دولتی ها دل به سوختگی جنگل ها دادند و چشم به سیاهی زمین دوختند تا به جای زنده ماندن بلوط و بادام و کلخنگ و آهو و کبک و گنجشک و مار و مور روباه و گرگ،کاخ،ویلا و برج بسازند تا نکبت زاده ها و یقه سفیدها و دزدان و اختلاس گران و مفت خواران در آن ها زندگی لاکچری داشته باشند!
آری‌.این است سرنوشت جنگل و مردم یار و دوست داران طبیعت.همانند آرش کمانگیر که جان خود را در کمان گذاشت تا مرز پرگهرپایدار بماند،البرز زاگرس نیزچوبش را در دست گرفت و نفسش را در جانش گذاشت تا جنگل وطن ایستاده بماند و طبیعت زنده و محیط زیست پاک باشد.
نامش جاودان باد و یادش در دل ها به یادگار.
خرداد ۹۹