طراحی مدل مهارت آموزی
شوشان - عبدالنبی سواعدی / مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان :
به طراحی مدل مهارت آموزی فکر می کنم 
که در آن " انجام دادن”  بر "آموختن چگونه انجام دادن " تقدم داشته باشد
 در روش های متداول آموزش و پرورش به آموختن چگونگی انجام دادن کارها توجه می شود آموزش دهندگان روش ها، تکنیک ها، علوم وفنون مختلف انجام دادن کارها و توالی و ترتیب اقدام را به فراگیران آموزش می دهند. دوره های آموزشی با محتوای مختلف طراحی می شوند و زمانهای زیادی برای برنامه ریزی، ایجاد زیر ساختهای لازم و اجرای دوره ها صرف می شود .
فراگیران مهارتها و شایستگی های فراوانی را در این دوره ها کسب می کنند اما در عمل و انجام دادن کارها بخش عمده ای از مهارتهای کسب شده مورد استفاده قرار نمیگیرد. اضافه بر آن بر اثر افزونی مطالب آموزشی بخش قابل توجهی از محتواها و مهارت ها ناقص دریافت می شوند و یا بعد از مدتی فراموش می شوند و بخشی هم تارخ مصرف آنها تمام می شود. در عصر حاضر وجود تکنولوژی دسترسی سریع به اطلاعات و محتوای آموزشی کوتاه و کاربردی زمینه را برای طراحی مدل آموزشی جدید فراهم نموده است. قبل از این مدلی تحت عنوان " یادگیری و یاد دهی الکترونیکی مبتنی بر ریز محتواها (Microcontents) " را طراحی و در حال اجرای آن هستیم. اینک به این فکر می کنیم که مدلی را برای یادگیری مهارت طراحی کنیم که در آن انجام دادن کار اولویت داده شود سپس مهارتها، دانش و فن انجام دادن آنرا بیاموزیم. در این مدل مهارت آموزی یادگیری بر اساس کشف نارسائی ها صورت میگیرد. شخص یا گروهی که می خواهند کاری را انجام دهند (محصولی یا خدمتی) را تولید و ارائه نمایند الزامات و نیازمندیهای انجام دادن این کار را شناسایی نموده هر آنچه را ندارند فرا می گیرند. بدین روش دانش و مهارتی که فرا گرفته می شود کاربردی، تکمیل کننده و ماندگار خواهد بود. اثر بخشی این آموزش بسیار بالاست و از هدر رفت زمان، امکانات و سرمایه جلوگیری می شود. ابتدا این مدل مهارت آموزی را مهارت آموزی محصول محور نام نهادیم. هدف این است شخص یا گروهی محصول یا خدمتی را برای انجام دادن انتخاب کنند براساس بررسی نارسائی ها و کاستی ها برای تولید محتوای مهارت آموزی تعیین می شود، یعنی افراد چیزی را فرا می گیرند که برای انجام دادن به آن نیازمند هستند .
منتظر پیشنهادات و نظر صاحبنظران برای تکمیل و طراحی هستیم .