قاب سلامت در خوزستان به روایت دوربین عکاس وزیر بهداشت