شهرهای استان خوزستان نیازمند مرکز مطالعات راهبردی هستند
شوشان - نوید قائدی :
رشد و توسعه شهری باید متناسب با نیازهای حال و آینده شهروندان باشد تا بتواند خواسته های آنان را با توجه فرهنگ و سنن و شرایط اقلیمی منطقه و پیش نیازهای آینده تامین نماید.
اصل مهم در توسعه و اداره شهرها باید مبتنی بر حرکت بر مدار توسعه بر اساس الگوهای مدیریت شهری پایدار باشد،بدون برنامه ریزی و مطالعه دقیق نمی توان نیازها را شناخت تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی و الگویی مناسب طراحی و اجرا کرد.
هر گونه رشد و توسعه غیر اصولی و نامتوازن در حوزه شهر گرچه ممکن است رنگ لعابی به شهر دهد،اما چون شهرها زنده وپویا هستند همین رشد غیر اصولی مثلا ساخت یک برج بزرگ تجاری حتی ایجاد یک معبر بزرگ ، می تواند سبب بروز مشکلات دیگر شهری شود که عوارض آن تا سالها در شهر باقی و کارکرد قسمت های دیگر شهر و شهروندان را مختل می کند.
جهت رسیدن به الگوهای مناسب و بومی مدیریت شهری پایدار نیاز است مراکزی علمی و پژوهشی در قالب مراکز چابک مطالعات کاربردی در شهرها تشکیل شود،این مرکز باید ساختاری ساده و اجرایی داشته باشد و یا می تواند با تشکیل دبیرخانه قوی و دایمی به صورت نهاد ترکیبی عمل نماید.
در این مرکز باید نیازهای شهر با استماع نظر شهروندان و پژوهشگران مشخص و الویت های تحقیق و پژوهش معیین تا الگوی کلان و خرد توسعه شهری با کمک نهادهای دیربط،دانشگاهها،نخبگان و مشاورین ترسیم شود.
مسایلی چون الگوی توسعه شهری مبتنی بر محله محوری،رفع و ترمیم گلوگاههای خدمات به شهروندان،معایب و مشکلات حوزه شهری و محلات و بررسی پیش نیازهای آینده به صورت متمرکز باید در این مرکز انجام شود.
این مرکز می تواند با نهادهایی همچون شهرداری و شورای شهر و فرمانداری مرتبط و جهت اجرایی نمودن برنامه های ترسیم شده از این نهادها بهره گیرد،البته نهادهای فراتری چون شورای ترافیک و شهرسازی و ... در استانداری خوزستان هم می تواند در این مجموعه دخیل و راهگشا و راهبردی باشند.
بررسی راهکارهای کاهش هزینه مدیریت شهری با به کارگیری الگوهایی که مردم به کمک بطلبد و یا بکارگیری مصالح مقاوم در سطح شهر و یا الگوههای اجتماعی که مردم را با هم آشتی دهد و سبب شود مراودات اجتماعی و محلگی و همسایگی ترویج شود باید در اولویت باشند.
در نهایت رسیدن به الگوی مدیریت هوشمند شهری مبتنی بر دانایی محوری و شایسته سالاری و ساختارمند نمودن ارائه خدمات و فرآیندها و نظارت ها و استماع و به کارگیری نظر و نیاز شهروندان باید الگوی غالب و خروجی این نهاد باشد.
در غیر این صورت تنها با پیروی از طرح های غیرکارآمد جامع و یا تفضیلی شهری نمی توان شهرها را اداره و توسعه داد،باید انجام مطالعات موردی و همه جانبه و پویا و نیازمحور شهروندان در راس اداره امور شهری در استان خوزستان قرار گیرد زیرا با بررسی اجمالی شهرها متوجه می شوید الگوهای مناسبی جهت توسعه شهرها در دسترس نیست و در واقع تصمیم های موردی و روزمره هست که اداره امور شهرها را به پیش می برد که کاملا اشتباه و غیر منطقی است.