گذری بر ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق اهواز
شوشان / نوید قائدی:

اخیرا مطالبی در زمینه عملکرد مدیران مناطق شهرداری اهواز با درج چند تصویر و خبر از جمله جنبش آسفالت محله ها منتشر شده است که شاید لازم نحوه بررسی عملکرد شهرداری مناطق شرح داده شود.

واژه عملکرد شخص شهردار منطقه با شهردار شهر عبارت درست و مناسبی برای سنجش عملکرد شهرداری یک منطقه یا شهر  نیست،زیرا شهر یک سیستم پیچیده و بهم پیوسته با کارکردهای مختلف و متناسب است که برای سنجش مدیریت آن شاخصه های زیادی تعریف شده که در ادامه مطلب به ذکر خلاصه آن خواهم پرداخت.

اگر منظور بررسی عملکرد شخص شهردار منطقه یا شهر است باید از شاخصه های سنجش مدیریت افراد که در شاخصه های علوم انسانی و زیر شاخه مدیریت است استفاده کرد که همین بررسی هم روش و شیوه علمی خود را دارد.

در واقع سنجشِ عملکرد مناطق شهرداری از دو منظر دید عينی و ذهنی شهروندان انجام می پذیرد.

از منظر بصری کيفيت ارايه خدمات شهری بر اساس سنجش آنها نسبت به استانداردهای تدوین شده مرسوم در کل شهرهای جهان است. اما در منظر ذهنی احساس شهروندان و نسبت رضايت آنان از خدمات شهری تعيين کننده کيفيت عملکرد شهرداری ها است.

در واقع بررسی عملکرد شهرداری و شهرداری مناطق و حتی مدیریت محله  یک مدل و تابع ریاضی است که رضايت شهروندان به عنوان مهم ترین متغير وابسته مهم و متغيرهای مستقل دیگر که بسیار متنوع و کاربردی هستند(مانند وظایف عمرانی، فرهنگی و خدمات شهری) ساختار این مدل سنجش را تشکیل می دهند.

روش سنجش عملکرد شهرداری مناطق معمولا پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و در ارتباط مستقیم با شهروندان انجام می گیرد، بعد از جمع آوری نظرات است که می توان سطح رضايت عمومی و خصوصی شهروندان را از عملکرد شهرداری مناطق سطح بندی و تحلیل نمود.

در نهایت عرض می شود ارائه چند عکس و مصاحبه تحت هیچ عنوان بررسی عملکرد شهرداری منطقه و شهردار شهر نیست و این اخبار می توانند جنبه عام داشته باشد و چون مردم در کلیت از عملکرد شهرداری اهواز رضایت ندارند می تواند نظرات مردمی را در جهت عکس تحریک نماید.

من ا... التوفیق