در فضيلت بودن
شوشان - دکتر خالد لويمى :
هملت :"بودن يا نبودن؛ مسئله اين است. آيا شايسته تر آنست كه ضربه هاى روزگار نامساعد را تحمل كنيم يا سىلاح نبرد بدست بگيريم و در مبارزه مرگبار با درياى مسائل آنها را از ميان برداريم"

آيا در جهانى كه زندگى مى كنيم اين اوصاف حاكم است؟  در آن همه چيز بر حسب موازين است؛  منطق و روش معقول بر رفتار و گفتار حاكم است و روشن بينى و حكمت، زمام فرمانروايى را بدست گرفته است و به هر سو نظاره كنيم طراوات و صفاى طينت خُوش بشرى به مشام مى رسد. جهانى كه در آن از خيانت و دغل و جنايت خبرى نيست؛ عالم، امن و امان است و فضائل در حال رشد و نمو و تعالى. متأسفانه، اينگونه محيط زيستى در حوزه دغدغه آرمانى بشر قرار دارد و واقعيت عينى بكلى به گونه اى دگر است. 

جهانى با عدالتى نامستقر و فضائلى روز به روز كم سو تر.اغلب امور بر مدار حيله و لذت و انتفاع آنى و كسب قدرت مى چرخد؛ در اين شرائط، شاهزاده پاك طينتى مانند هملت چه بايد بكند؟ او در عينيت مى بيند درستكارى، مقوله مضحكه آميزى شده است و فجيع تر از آن، در مى يابد ممكن است تعقل و تفكر، به احتياط و ترسويى  بيانجامد و آن هنگام، فضيلت در صلابت است.

همه چيز واضح و مبرهن است كلاديوس، در مستىِ كسب قدرت، پدر هملت را مى كُشد و مادر هملت اسير لذت است و همراه اين جنايت. حال، شاهزاده هملت در اين وادى مكشوف، با سكوت معجون در علم به حقيقت امر، در تعذيب ترسويى خود بماند يا اينكه با صلابت بر عليه نظم مبتنى بر حيله و لذت قد علم كند و با  خطابه هايش، كلاديوس آلوده به قتل و جنايت و مادر آلوده به خيانتش را به تنهايى عذاب وجدان رهنمون سازد. بهر حال اگر قرار بر اين باشد كه يك طرف اين نزاع خير وشر و خوش طينتى و بدنهادى، جايگاهى متناسب به اين شاهزاده پاك طينت داد، بدون شك وى مى بايست وارد اقدام بشود اقدامى مبتنى بر حقيقت و درستى حتى اگر او را به ديوانه حالى نسبت دهند و در ناچارى، تدارك نيستى اش را ببينند. بودن يا نبودن؛ مسئله اينست. هملت  بودن حقيقت محور را اختيار كرد هر چند به نبودن حيله آميز منتهى شد.