سخنی با نمایندگان استان در مجلس؛
تغییر مدیرکل ورزش و جوانان و چند نکته