به روایت تصویر؛
برداشت سبز از مزارع نیشکر کشت و صنعت دعبل خزاعی