نیم نگاهی به اظهارنظر سخیف یک سیلبرتی
شوشان / کریم طالقانی:

اقوام در آخرین کتاب اسمانی که براخرین و با اخلاق ترین پیامبرنازل شد. درسوره بقره مورد توجه قرار گرفته و میزان برتری انسانها را تنها در تقوا دانسته است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزدرفصل های متعدد حقوق قومیت ها رابرسمیت شناخته است و همه شهروندان در مقابل قانون ازحقوق یکسانی برخوردارند.

متاسفانه برخی تازه بدوران رسیده ها که انتلانتا و غرب کعبه آمال شده ،حجب و حیای خود را از دست داده هرازچندگاهی قومیتی شریف را اماج حملات خود قراداده .

توهین رو امیدارند که هیچ عقل سلیمی و انسان شریفی چنین اراجیفی راجسارتا نمی پذیرد نگارنده بعنوان یک روزنامه نگارعرب ایرانی به نمایندگی از افکار عمومی خصوصا خواهران وب رادران عرب ایران زمین اظهار نظرسخیف بظاهرسلبریتی بهاره رهنما نسبت به قوم شریف،خونگرم ،شجاع و بافرهنگ لر را محکوم کرده خواستار پوزش و عذرخواهی ایشان از ملت شریف ایران بویژه الوار عزیز و قهرمان هستم این حداقل کاریست که میتواند انجام دهد و هرچه سریعتر نیز باید انجام بدهد.

در خوزستانی که بدلیل تنوع قومی برایند فرهنگهاست اقوام در کنار هم برادر و ارزندگی میکنند و در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یارویاور همدیگرند. بهاره خانم حیا هم چیزخوبیست لطفا حیاکرده پوزش بطلبید.