منافع و ضررهای وجود بازارچه مرزی چذابه و ضرورت تعطیلی آن درروزهای کرونایی!
شوشان - فاخر مرمضی :
انتظار براین بود که باراه اندازی بازارچه چذابه منطقه دشت آزادگان ازبن بست اقتصادی آزادشود البته رونق مختصر 
اقتصادی بستان واشتغال عده ای معدود به عنوان ترخیص کار ویاباربر ونیز واردشدن ارز مهم ترین نتایج وجود بازارچه است.
بدون اشاره به بسیاری ازمسائل بایدگفت که بازارچه فرصت خوبی بود تابعضی ها بیشتر ثروتمند شوند و قابل پیش بینی بود که ادامه این فرآیند فقط منجربه ثروتمند شدن تجار خارج از منطقه خواهد شد. بدین گونه شاهد هستیم که وقتی بازارچه تعطیل می شود گرچه کارگران ساده این بازارچه ناراحت می شوند اما شاهد کاهش قیمت بسیاری از کالاها در بازار خواهیم شد. به هرحال تنها زمانی میتوان از وجود بازارچه بهره برد که منطقه دشت آزادگان به عنوان منطقه آزاد تجاری تعریف شود.
در این صورت شاهد تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه خواهیم بود..بااین مقدمات به این نتیجه می رسیم که تعطیلی بازارچه که یکی از عوامل ازدیاد ویروس کرونا می باشد علاوه بر قطع زنجیره انتقال ازلحاظ اقتصادی هم به نفع مردم خواهد بود