وزارت نیرو مقصر اصلی وضع خوزستان است
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: از دوسال پیش بروز این فاجعه زیست محیطی را پیش بینی کرده بودیم و مدام به وزات نیرو بروز این اتفاق را گوش زده کرده بودیم و اکنون فرصت فکر کردن نیست هرچه سریهتر حق آبه هورالعظیم را تامین کنید.

آیت الله عبدالکریم فرحانی اظهار داشت: پس از سیل سال 98، بروز خشک سالی و تنش آبی در استان توسط کارشناسان پیش بینی شده بود که در این خصوص جلسات متعددی از دو سال گذشته تاکنون جهت مدیریت آب برای گذر از تنش آبی فعلی برگزار شد.

وی افزود: در تمام طول این دوسال هشدارهای و تذکرات متعددی به وزارت نیرو داده شد تا به صورت تخصصی مانع بروز خشک سالی و تنش آبی در خوزستان شود ولی گویا به همه آن تذکرات توجهی نشده بود که اکنون شاهد بروز یک فاجعه زیست محیطی در استان خوزستان شده‌ایم.

 اکنون در شرایطی هستیم که حق آبه تالاب هورالعظیم تبدیل به یک مسئله حیاتی شده ‌که اگر مدیریتی برآن صورت نگیرد شاهد بروز یک بحران جدید در استان خوزستان خواهیم شد.

آیت‌الله فرحانی بیان داشت: با توجه به هشدارها در طی دوسال گذشته به وزرات نیرو، اکنون مسئولیت اصلی این اتفاق مستقیم برعهده این سازمان است و هیچ عذری دیگر، قابل پذیرش نیست چرا که فرصت چاره جویی و مدیریت صحیح آب را وزارت نیرو داشت.

وی در ادامه افزود: اکنون اصلی ترین مطالبه مردم خوزستان از وزارت نیرو این است که هر چه سریع‌تر حق‌آبه هور العظیم تامین شود تا از بروز یک فاجعه و نابودی زیست بوم منطقه و دام مردم روستایی جلوگیری شود.