سخنی با رییس جمهور محترم؛
معیارهای انتخاب کابینه دولت سیزدهم؟
شوشان - دکترکریم طالقانی:

با پایان یافتن دولت تدبیر و امید که متهم به بی تدبیری و ایجاد ناامیدی ست .ملت چشم انتظار اقدام و عمل دولت مردمی و قوی جدید است. ایران متعلق به همه ایرانیان از هر مذهب، جنسیت و نژادی است .

فرقی بین جنوب، شمال ، شرق و رب یامرکز نیست. به عنوان یک روزنامه نگار خوزستانی با یادآوری استقبال کم نظیر مردم خوزستان از جناب دکتر رئیسی علی رغم شرایط کرونا ،و شرایط بحرانی به وجود آمده در خصوص مباحث آب ،زیست محیطی، تالاب یا هورالعظیم و تبعیض های ناروایی که رییس جمهور را متوجه عمق فاجعه نمود به طوری که خبر از انتصاب استاندار ویژه برای خوزستان داد.

جلگه خوزستان نیز زاگرس نشینان وخطه جنوب را بیش از گذشته امیدوار ساخت .اما انتظارمی رفت از استان وجلگه حاصلخیز کشاورزی، وغنی از معادن و قطب صنعت و انرژی حداقل وزیرنفت، صمت یا کشاورزی از آن خطه باشد حال که چنین نیست .و کابینه نیاز به رای اعتماددارد. 

انتخاب وزرای نیرو وکشاورزی ازاصفهان جای ابهام داردمگر آن که در مجلس باشفافیت درخصوص انتقال اب ازکرخه و کارون به اصفهان برای منافع کشاورزی و صنعتی بگویند و اطمینان خاطربدهنددرغیراینصورت رای اعتمادتوسط نمایندگان خوزستان به این دو وزیر جای ابهام خواهد داشت. و مردم نسبت به این امر به شدت حساس اند.

امیدوارم دغدغه نگارنده راکه خود از حامیان و سخنرانان انتخاباتی شما در پایتخت و خوزستان بوده است درک بفرمایید با آرزوی موفقیت روزافزون.صد البته نگارش این متن به معنای عدم قدردانی ازانتخاب معاون اول خوزستانی نخواهدبود.