اسکادران اقتصاد
شوشان - مسلم سلیمانی:

به نام خدا
دکتر رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری شد.

این خبری بود که روز سوم شهریور در فضای مجازی پیچید. علاوه بر معاونت اقتصادی دو مسئولیت مهم دیگر هم به ایشان داده شد که در طول تاریخ انقلاب هیچکس در حوزه اقتصاد اینقدر باسط الید نبوده است. اگر چه برخی ها این احکام را تشریفاتی می دانند، اما به هیچ وجه چنین نیست.

آن دو مسئولیت عبارت از: «دبیر شورای عالی هماهنگی سران سه قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت»

الان دکتر رضایی نفر اول و صف مقدم تحول اقتصادی است. چند مطلب در اینجا قابل ذکر و مداقه است:

1. اهم وظایف دولت ها

اولویت اول هر دولت؛ نظم اقتصادی و رفاه اجتماعی است و اگر این مهم تحقق پیدا نکند تمامی موضوعات دیگر اعم از امنیت، آموزش، فرهنگ، سیاست، روابط و... به سرانجام نمی رسد.

پس؛ وظیفه اصلی دولتِ «سید محرومان» ایجاد بستر مناسب برای تورم و رفاه عمومی است و اگر در این موضوع، پیروز شود، یک سر و گردن از همه دولت ها بالاتر می رود و الا تفاوتی نخواهد بود...
2. انسجام سیستم اقتصادی اینجانب در نامه سرگشاده مورخه 19 مرداد 1400 به ریاست محترم جمهور در بند 3 در خصوص «اختیارات ویژه موضوعی» عرض کردم: «تمامی سازمانها و وزارتخانه های اقتصادی را یکی کنید و یک فرد با اختیارات تام و در حد یک رئیس جمهور را در راس هرم قرار دهید...»

خوشبختانه این اتفاق افتاد و کسی در حد یک رئیس جمهور به نام دکتر رضایی برای این مسئولیت مشخص شد و هیچ کس نسبت به برنامه هایی که در چند دوره انتخابات مطرح کرد، شکی ندارد.
لذا امیدوار هستیم مابقی پیشنهادات تخصصی در آن نامه نیز مثل این مورد عملیاتی شود.

3. وظایف دکتر رضایی

اگر چه این معاونت جدید است نیازمند سازوکار اجرایی است که دستگاه های زیر مجموعه بر اساس یک نظم و جدول زمان بندی شده به وظایف خود عمل کنند و هر دستگاهی که عقب ماند، آسیب شناسی شود که عیب از چیست؟ (و یک آئین نامه دقیق برای آن مدون خواهد شد)
اگر عیب از سیستم یا قوانین است که رفع عیب شود و اگر از مدیر عالی است، که بی تعارف جایش را با یک مدیر کارآزموده عوض کند.

به نظر اینجانب بعد از یک سال، هر دستگاه یا وزارتخانه که توجیه مناسبی برای عقب ماندگی خود نداشته باشد، باید عوض شود...

جناب دکتر رضایی سه مسولیت دارد:

یکی معاونت اقتصادی
دوم: دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا
سوم: دبیر ستاد اقتصادی دولت

ایشان در مسیولیت اول می بایست تمامی راه کارها و برنامه ریزی هایی که می تواند کشتی اقتصادی را مدیریت کند، تدوین و برای چکش کاری و تصویب به صحن هیات دولت بیاورد...

در مسیولیت دوم باید بتواند سران دو قوه دیگر را با این برنامه همراه و هماهنگ کند. بطور مثال وقتی قرار است سرمایه گذاری اتفاق بیفتد باید «امنیت» و «احساس امنیت» در کشور به وضوح دیده شود تا بتوانیم سرمایه های خارجی را وارد کشور کنیم و این مهم می تواند مسئولیت اصلی آن بر دوش قوه قضائیه باشد...

یا اینکه برای همین موضوع سرمایه گذاری اگر مشکل قانونی داشته باشیم، مجلس آن را رفع کند...

پس با سابقه ای که ایشان دارد می توان بصورت اقناعی وارد شده و هم از برنامه های خود دفاع کند و هم دو قوه دیگر را همراه...

در مسئولیت سوم حوزه وظایف اجرایی است، فرض کنید برنامه خوبی مدون شد. هر سه قوه هم گفتند عالی است، اما در حوزه اجرا با کدام مکانیزم و نظارت می خواهد اجرا شود؟

دستگاه های مختلفی وجود دارد که به شکل مستقیم نظیر وزارت صمت، دارایی، کار و رفاه، بانک مرکزی و... درگیر اقتصاد و دستگاه هایی مثل: وزارت نفت، مخابرات، کشاورزی و.. بطور غیر مستقیم با اقتصاد کشور گره خورده است. نظم بین اینها مثل ریسمان یک تسبیح می تواند ظرفیت همه آنها را به یک سمت مشخص هدایت کند و آن؛ اقتصاد بدون نفت و ایجاد جایگزین های آن است.

لذا در این قسمت نیز ایشان با توجه به تجارب جنگ (که مدیریت بحران بود) و اندوخته های علمی در مجمع، به نظر می رسد از پس این موضوع بر آید. به شرطها و شروطها که در ذیل می آید:

4. شرط موفقیت

شرط موفقیت دولت جناب رئیسی و معاونت آقای رضایی پیاده کردن جدول ارشدیت و استفاده از «شایستگاه نخبه» به جای اپورتونیست فرصت طلب است (که در همان نامه سرگشاده این مطلب را عرض کردم)

لذا اگر این دو بزرگوار بتوانند از همه ظرفیت ها با توجه به جدول شایسته سالاری استفاده کنند، چیزی شبیه معجزه رخ خواهد داد اما اگر در اجرا، به دلایلی غیر از این عمل کنند، این قطار از ریل خارج می شود و معلوم نیست فرصت جبرانی باشد!