در دولت ایران قوی نگاه استراتژیک به خوزستان وجود دارد واز شعار هااستراتژیک عبور‼️
شوشان - دکترحسن سلیمانی:

دولت ایران قوی در حال حرکت از شعار استراتژیک به شعور استراتژیک در مورد استان خوزستان می باشد . 

در این ارتباط بحث مهمی تحت عنوان چگونگی و کیفیت فرایند مدیریت استراتژیک استان مطرح می شود. 

بر اساس ادبیات مدیریت استراتژیک، طراحی اجرا و ارزیابی برنامه و اهداف استراتژیک در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم گیری می بایست ما حصل یک فرایند از پایین به بالا و از بالا به پایین و بصورت رفت و برگشتی باشد.

 در این فرایند اسناد کلان و بالادستی کشور به عنوان رویکردی قیاسی اصول و گزاره های حاکم بر برنامه‌ را مشخص می کنند و از سوی دیگر و با اتخاذ رویکرد استقرایی از پایین به بالا،  شناخت و کشف الگوی مناسب و مبتنی بر واقعیات حاکم بر استان از طریق تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی موثر بر توسعه پایدار استان میسر می گردد. 

بنابراین برای عبور از شعور استراتژیک به عمل و رفتار استراتژیک، حضور و مشارکت مردم و اهل نظر ضرورت دارد. انتظار میرود  از همان ابتدا مواردی از این دست توسط افراد موثق به سمع و نظر طراحان و  مدیران ارشد نظام رسانده شود.