مدافعان همیشه مظلومند...
شوشان - علیرضا نجفی:

قریب به دو سال است که مدافعان سلامت خوزستان  جانانه و دلاورانه در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستند .در روزهایی سخت و طاقت فرسا که حتی ماسک معمولی برای کادر درمان وجود نداشت .

تلاشهای شبانه روزی انجام گرفته نه تنها کلیه مشکلات اولیه را مرتفع نمود بلکه استان خوزستان را در بسیاری ازموارد درمانی و ایجاد بخشهای ویژه با توجه به تصریح مسئولین عالیرتبه وزارت بهداشت الگویی کشوری نمود .در این اثنا عده ای فرصت طلب این موفقیتها را برنتابیده و دست به اقداماتی تخریبی زده و دنبال منافع نامشروع خود بوده و هستند.

آنچه که در جریان بازدید مقام عالی وزارت اتفاق افتاد و سیلی که بصورت رئیس دانشگاه علوم پزشکی خورد یاد آور مظلومیت مدافعان حرم است که علی رغم تقدیم جان در راه آرمانها و ارزشها مورد شماتت عده ای از عوامل جاهل و مغرض قرار گرفتند .

انتظار می رود با اقدام قاطع وزارت بهداشت  مدیریت استان این اتفاق شوم تحت هیچ شرایطی تکرار نشده و از ساحت مقدس دانشگاه در این  شرایط حساس و بحرانی صیانت گردد.