فاتحه فوتبال فولادخوزستان را باید خواند
شوشان - محمد نوروزی بابادی :

اگر بخواهیم واقع بین باشیم هرازگاهی که فوتبال خوزستان میخواهد تکانی بخورد وخودی درفوتبال کشور واسیا نشان دهد یک مشت دستان نامریی ازیمین ویسار سرمیرسند وسد راهش میشوند اکنون حکایت فولاد است داشت با یک عده بازیکن خوب ومربی دانا مانند اقای نکونام وسرپرست کاربلدی مانند اذری به جلو حرکت میکرد وقهرمان جام حذفی شد درلیگ برتر اگر کم شانس میاورد بود تارده سوم میتوانست صعود کند واکنون باید دراسیا مبارزه کند اما هزار افسوس که در کمر کش کوه رهایش کردند وتیم را باند ها دست کسانی دادند که قبلن امتحان خود را پس داده بودند انهم بانمره مردودی راستی چرا اینگونه میشود یعنی ادمهای مسول استان دلسوز نیستند یا برنامه ها روی دایره غلط است؟ ما مردم خوزستان جدن خواهان بازگشت جناب اذری ونکونام هستیم چرا که اینها دلسوزانه کار میکردند وبرای فولاد زحمت کشیدند ازمدیر عامل شرکت فولاد میخواهیم اگر ذره ای نگران فولاد است استین ها را بالا بزند ودخالت کند ومربی توانایی مانند نکونام را بیاورد زیرا فولاد با اقای ویسی بجایی نمیرسد این تیر اینهم نشان .

نمیدانم چرا نمایندگان اهواز دخالت نمیکنند؟