در حاشیه ی یک جراحی بزرگ !
شوشان - علی عبدالخانی :
معاون اول رئیس جمهور در خصوص ارز ترجیحی گفت: " اجرای این طرح یک اقدام بزرگ و بنیادی است و ممکن است باعث ایجاد زحماتی برای برخی مردم شده باشد ".
در جمله ی بالا یک فعل نابجا و ۲ ایراد مفهومی و معنایی: " ممکن و برخی " وجود دارد. 

اول : حذف ارز ترجیحی بویژه در میان مدت موضوعی عام و فراگیر و قاطبه ی طبقات متوسط و ضعیف و محروم جامعه (که بخش قابل توجه از جمعیت کشور را تشکیل می دهند) را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا محصور کردن اکثریت جامعه در : "برخی مردم" سخنی دقیق و برگرفته از اشراف و تسلط یک مقام ارشد دولتی بر امور نیست. شاید معاون اول ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت ثروتمندان، مرفهان و برخی مسئولان که هیچگاه تحت تاثیر گرانی قرار نگرفته و نمیگیرند را با اکثریتِ ملت اشتباه گرفته اند که چنین تصوری نیز مایه تاسف است.

دوم : قیدِ  "ممکن" یک قید غیر قطعی و تشکیکی است و جایی بکار می رود که میان شدن یا نشدن یک امر برابری نسبی وجود داشته باشد، بنابراین جنسِ تاثیر گرانی چند برابری برخی کالاها بر طبقات متوسط و ضعیفِ جامعه تاثیری احتمالی و امکانی نیست بلکه با درجه ی بسیار بالایی از قطعیت همراه است. در همین راستا جای این سئوال باقی می ماند: چرا دومین مقام اجرایی کشور از احتمالات و ابهام در اطلاعات به جای قطع و یقین استفاده می کند. اصولاً ایشان یکی از اجزاء اصلی اتاق عمل و جراحانِ!! اخیرِ اقتصادی کشور به شمار می رود که لازمه ی بودنِ در چنین جایگاهی بهره مندی از اطلاعات دقیق و کافی و منتقل کردن امانتدارانه آن اطلاعات به مردم است.

سوم: فعل و انفعالاتی همچون گرانیِ کالاهای مهم در علم اقتصاد بأصطلاح قائم به ذات نیستند و در میان و بلندمدت سایر کالاها را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهند. معاون اول با استفاده از فعلِ گذشته ی "شده باشد" بنوعی از قاعده ی بدیهی در علم اقتصاد تبعیت ننموده است. نباید فراموش کرد که گفتن واقعیتها در این قبیل جراحیها نقش اول در اقناع افکار عمومی و همراهی آنها ایفا می کند.

در پایان تمنا می کنیم که از این به بعد، این جراح و خبیر اقتصادی، از منطقِ کُلی و اجمالی و غیر دقیق که شیوه ی کاسبکارانِ بازاری است، تبعیت نکند تا مواضع و سخنان وی برای اکثریت مردم قابل درک و پذیرش باشد.