آیا تقاطع غیر هم سطح میدان لشکر آباد اهواز به سرنوشت متروپل دچار خواهد شد؟
شوشان - عبدالرسول نوری / کارشناس جغرافیای شهری و کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی:
در میدان لشکر آباد اهواز معروف به میدان دانشگاه؛ شهرداری به منظور کاستن از بار ترافیکی اقدام به احداث تقاطع غیر هم سطح نموده است، گذشته از اینکه باهزینه کمتر می توانستند با احداث یک زیر گذر هم مشکل ترافیک بلوار گلستان را حل نمایند و هم زیبایی لشکر آباد حفظ گردد.

در طول یکسال گذشته از زمان شروع پروژه می گذرد کسانی که از این مسیر عبور کرده اند و اطلاعاتی از ساخت و ساز دارند؛ متوجه می‌شوند که بکارگیری میلگردهای اکسیده و همچنین بتن ریزی روی پلاستیک می‌تواند این سازه عظیم را از استاندارهای ساخت یک تقاطع غیر هم سطح که قرار است بار ترافیکی سنگینی را برای سال ها تحمل نماید؛ خارج کند و در آینده به سرنوشت ساختمان متروپل آبادان دچار شود و هزینه های جانی و مالی را بوجود آورد.

باور بفرمائید هیچ بیننده ای حاضر نیست ساختمان محل زندگی خود را با این نوع مصالح بسازد.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد هنوز هم فرصت است؛ لازم است مسئولین محترم؛ متخصصین راه و شهرسازی؛ ناظران و همه دلسوزان نسبت به جلوگیری از بکارگیری مصالح غیر استاندارد اقدام نمایند.