محفوظی نماینده ی شجاع آبادان تاکید کرد؛ ضمن درخواست ورود جدی سازمان بازرسی کشور، وزرای متولی نیز باید پاسخگو باشند
شوشان : در پی شکایت های برخی مدیران متخلف بر علیه  اصحاب رسانه ها و کنشگران اجتماعی عمده ای از این اقدامات ناشی از عجز مافیا و مفسدین در مقابل قدرت منطق و قوت مطالبه گران و کنشگران است 

ضمن دعوت از سازمان بازرسی کشور برای ورود جدی، چنانچه مدعیان در اولین زمان ممکن به وضع موجود خاتمه ندهند 
با استفاده از همه ظرفیت های قانونی تعدادی از وزرای متولی بر دستگاههای مربوطه را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواهیم خواند.
فعالان مدنی مبارزان بی مُزد با فساد هستند، شایسته نیست بی دفاع و بی حمایت بمانند، مقامات ارشد استان نیز مواضع خود را سریعا تبیین نمایند