روز جهانى دموکراسی
دموکراسی، حقوق و آزادی ها
شوشان - مسعد سلیتی / حقوق دان و وکیل دادگستری :
در 8 نوامبر 2007، مجمع عمومی 15 سپتامبر مصادف با ۲۵ شهریور را به عنوان روز جهانی دموکراسی اعلام کرد و از کشورهای عضو، سیستم سازمان ملل متحد، سازمان های منطقه ای، بین دولتی و سایر سازمان های غیر دولتی دعوت کرد تا این روز را جشن بگیرند.

روز جهانی دموکراسی فرصتی است تا شهروندان توسعه یافته با ترویج اصول و مفاهیم دموکراسی و ارتقای آگاهی شهروندان ،پایندی دولت به اصول و ارزش های دموکراسی را مطالبه گری کنند.

دموکراسی زمانی بصورت عینی و پایدار محقق می شود که گفتمان غالب و قانون اساسی و قوانین عادی ، نظام حقوقی ، فرهنگی ، قانونگذاری ، مدیریتی و انتخاباتی ، ساختار رسمی و غیر رسمی در راستای دموکراسی خواهی ترسیم و تدوین گردد.

احترام – رعایت – تضمین و اجرای حقوق بشر و شهروندی ، وجود آزادی های اساسی ، احترام به کرامت انسانی و جلوگیری از تعدی به ارزش‌های انسانی ، برگزاری انتخابات شفاف-ازاد و عادلانه ، توزیع خردمندانه قدرت و تفکیک قوا ، حاکمیت قانون ، حق مشارکت همگانی در ساختار سیاسی ، تسامح و تحمل و چندگانگی سیاسی ، حکومت اراده اکثریت و احترام به اراده اقلیت ، وجود جامعه مدنی از ویژگی های دولت دموکراسی خواه است.

اصل نظارت همگانی ،اصل حاکمیت قانون واحترام به حقوق بشر و شهروندی ، اصل برابری وعدم تبعیض درتوزیع فرصت،قدرت،ثروت،خدمات و تطبیق قانون ، اصل شایسته سالاری ، اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان ، اصل ارتباط وگفتگو ،اصل ملی بودن حقوق بشر و شهروندی ، اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و شفافیت ، اصل تنوع ،اصل مطالبه گری ، اصل پاسخ گویی ، اصل غیرقابل تقسیم شدن و وابستگی حقوق بشر و شهروندی ، اصل  بردباری و تحمل پذیری ، اصل عینیت حقوق بشر و شهروندی ، اصل تقسیم کار و نمایندگی مقامات ، اصل تناسب ، اصل برائت و اصل مسئولیت پذیری که دولت دموکرات که براساس آنها استوار است.

دموکراسی تنها شکل حکومت منطبق باروح زمانه و جهت‌گیری اجتماعی و فرهنگی این دوره ایران و همسو با اوضاع عمومی فرهنگی، فکری، اخلاقی، معنوی و سیاسی،ایده‌ها و رؤیاهای شهروندان است که اراده آنها از طریق انتخابات شفاف – آزاد و عادلانه تجلی می یابد و حقوق مدنی ،سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، قضایی ، تامین امنیت و محیط زیستی و آزادی های مشروع شهروندان در آن محقق می گردد.

شهروندباوران دموکراسی خواه با نشر و ترویج مفاهیم حقوق بشر و شهروندی و آزادیهای اساسی و اشاعه آن در سطح وسیع بین شهروندان ایرانی و تلاش برای هژمونیک کردن آن به گفتمانی غالب در منظومه فکری‌، اجتماعی‌،‌ فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی برای تغییر اندیشه‌ها و گفتمان عمومی و بالطبع نگرش‌ها و روش‌ها و ایجاد درک جمعی به‌ضرورت دستیبابی به این حقوق و آزادی ها مسئولیت خود را ایفا می نمایند.