تقلید کورکورانه اتحادیه اروپا از آمریکا خسارت بار است
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
روزی که ترامپ یکجانبه از برجام خروج زد اتحادیه اروپا و دیگر طرف های مذاکره باید مزایای آن توافقنامه را برای ایران تضمین می کردند که امروز روسیه در اوکراین شعله های جنگ را نمی افروخت و بالاخص که دیدیم تبعت ناشی از آن جنگ گریبانگیر اروپا شده و در زمستان سختی که پیش رو دارند خدا می داند با چه مشکلات و دشواری های بی شماری روبرو نگردد. 
به هرحال این تقلید کورکورانه اروپا از ایالات متحده آمریکا، بنا به گفته ی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بسیار دردسرساز شده است به گونه ای که وی اروپا را به یک باغ بزرگی تشبیه نموده که در برابر آن باقی جهان را جنگلی توصیف نموده، که روز به روز با رشد بالایی که دارد اندک اندک به حریم آن باغ نزدیک و نزدیک تر می گردد که بدون تردید هیچ دیواری نمیتواند از امنیت آن باغ محافظت کند پس باغداران، یعنی؛ اتحادیه اروپا باید به سراغ آن جنگل بروند و بدون تاثیرپذیری از آمریکا متکی به مصلحت و منافع خود تنظیم روابط نمایند همان کاری که عربستان سعودی در قضیه سیاست های نفتی خود منهای پیروی از آمریکا با روسیه در یک تنظیم روابط به کاهش صدور نفت خود اقدام نمود .