شهردار اهواز اعلام کند که قصد کاندیداتوری ندارد!؟
بازخوانی علمی یک درخواست به بهانه شفاف سازی امور سیاسی
عبدالرحمن نیک سرشت

به نقل از پایگاه خبری شوشان : سید مهدی آلبوشوکه عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان این مطلب در دیدار با جمعی از مردم اهواز افزود: شهرداری اهواز در دوره های مختلف انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در مسایل سیاسی و یا در حمایت از گروه یا حزب خاصی فعالیت کند.

با خواندن این مطلب به یاد "مقدمه ی مترجم " کتاب "خود اندیشی پسامدرن"افتادم که مولف آن"هیلاری لاوسن" است و آقای "سینا رویایی" آنرا ترجمه کرده است.ایشان در مقدمه ی مترجم از جمله های "خود ارجاع" بیانات فوق العاده علمی را ایراد می نماید که بسیار ارتباط منطقی با موضوع این مقاله پیدا می کند. سینا رویایی به دو مثال واضح و منطقی از بیان دوجمله ی"خود ارجاع" باطرافت علمی و بسیار روشنگرانه به مطلبی اشاره می کند .که معنای برخی ازجملات به درون مایه خودشان ختم می شوند. و نیز چگونه یک جمله در عین این که اظهار به معنا دارد' ادعای بی معنایی می کند و نیز جمله ای که ازما می خواه فحوای آن را بی معنا بیانگاریم.
آن هم ازطریق تکیه بر ادعای بی معنایی ای که راه برداشت از جمله را یکسره می بندد.
نگارنده در این نوشتارازجنبه های علمی در صدد نقدگفتارجناب آقای سید مهدی آلبوشوکه بدون موضع گیری های جانبدارانه برمی آید.
اغلب ناظران سیاسی براین باورند ازروزی که آقای موسوی شهردار اهواز شدند حرف وحدیث های متفاوتی در مورد نامزدی ایشان برای شرکت در انتخابات مجلس آینده برسر زبانها بود.و جالب این که همگان منتظر بودند تا این مساله بواسطه ی رسانه ها و یا از طریق طرح سوال یک خبرنگاری ازشهردار پرسیده شود تا افکار عمومی نسبت به شفافیت وکم وکیف موضوع بدرستی آگاه شوند. اما دریغ از یک سوال!؟
براستی شاید، رسانه ها با توجه به این که می دانند تا دوسال دیگر به وقت انتخابات مجلس مانده،به طرح این سوال اشتیاقی نداشته نباشد!
یا این که نمی خواهند با طرح زود هنگام این سوال چالشی رابطه ی بین خود و شهردار نورسیده را شکرآب کنند!
یا لااقل تصورشان این بود که آنقدر انصاف به خرج بدهند که فضای کار وسازندگی در شهر را از شهردار نگیرند!
یابا این پیش فرض به طرح این سوال مبادرت نورزیدند که شرکت درانتخابات رابرای شهردارحقی محفوظ قلمداد نمودند!یا شاید تصور رسانه ها این باشد که لااقل آنقدرباید رشد سیاسی داشته باشند که امر شرکت درانتخابات را یک موضوع عادی از حقوق شهروندی بدانندوهرکسی در خود توانایی خدمت در این سنگر را بیابد می تواند بدون هیچ دغدغه خاطری مشارکت جوید!
و یا شاید رسانه ها ، به این موضوع اذهان دارند که یک شهردار فعال،سیاسی وصاحب رزومه چون سیدخلف موسوی بدیهی است که در غایت سیاسی اش کسب کرسی سبز مجلس باشد!
یا شاید رسانه ها دیگر زیاد دستمال به سر این حرف وحدیث های ژورنالیستی نمی بندند و اصولا ازاین رهگذر چه نفعی از آگاهی به آینده ای می برند که هنوز نیامده است. 
من فکر می کنم با این صغری و کبری چینی هایی که شد،دلیل کافی به چرایی غیر حساسیت آمیز بودن موضوع،برای رسانه ها،ارایه شده باشد!
پس حالا می ماند افراد واشخاصی که آینده سیاسی نیامده برایشان بسیارحایزاهمیت است البته مسلم است که حق به جانب هم باشند.
وازاین منظر نیزشفاف سازی مواضع این افراد وگروه ها برای جامعه ی سیاسی بسیار مهم است.
مثلا طرح این خواسته از سوی سیدمهدی آلبوشوکه که یکی از رهبران فراکسیونی موثردرشورای چهارم است که از شهردار اهواز آقای موسوی بپرسد که به طور شفاف و واضح اعلام نماید که در راستای خدمت به مردم شریف به شهرداری آمده و قصد تمایل به کانداتوری مجلس راندارد!
و این که او باید مواضع خود را شفاف بیان کند!؟
آیا براستی ما می توانیم یک بازیگر سیاسی همچون سید مهدی آلبوشوکه را به عنوان کسی که در شورای شهر چهارم ازجمله رهبران فراکسیونی است به خاطر این خواسته ی معقول مورد مواخذه قرار بدهیم و او را ازاین بابت زیر سوال ببریم.
قطعا جواب این مساله "خیر" خواهدبود.زیرا دانستن این مطلب مانند شرکت در انتخابات مجلس از جمله حقوق شهروندی است همانطوریکه ما نمی توانیم اصل قصد شرکت آن را برای شهردار کلانشهر اهواز زیرسوال ببریم!
همین طور که ما نمی توانیم حق دانستن را به خاطر آن درخواست و نیز پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی به آن را تعطیل کنیم.
و یا به هر شکل دیگری نمی توانیم این فرض را نیز بر شهردار تکلیف کنیم. و لیکن برای مامسلم است و این حق نیز محفوظ است که در خصوص آن حرف و حدیث هایی که حول کاندیداتوری شهردار، برای مجلس آینده و سوال آقای سید مهدی آلبوشوکه دست به تفسیر و تعابیر آنالیزوری بزنیم.!؟
اول بهتر است از آقای آلبوشوکه پرسید که این سوال را با کدام پیش فرضی طرح کرده است!؟
آیا طرح این جملات "خود ارجاع" از سوی آلبوشوکه بقول "سینارویایی" به اظهار بی معنایی از خواسته ی وی به شهردار منجرنمی گردد.!؟
آیا آلبوشوکه با طرح این خواسته، از جمله ادعاهایش را بابحران بی معنایی مواجه نمی سازد!؟
آلبوشوکه در قسمتی از بیانات خود افزود : آقای شهردار باید به مردم اطمینان دهند که مصمم به خدمتگذاری در شهرداری و مردم شهر اهواز هستند و از هیچ نامزد یا گروه سیاسی به طور خاص و عام حمایت نمی کنند.
آیا ایشان فکر می کند قصد و نیت نامزدی شهردار در مجلس خدمت به گروه های سیاسی است و منجربه سستی در انجام وظایفش می شود!؟
آیا طرح همچون درخواستی ازسوی همتایان آلبوشوکه در شورای پایتخت به آقای قالیباف ،مبنی بر این که شفاف اعلام کند برای ریاست جمهوری نامزد نمی شود!؟
آیا مگر کاندیداتوری قالیباف در دوره ی یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب مجددش از سوی شورای شهر تهران منافاتی دربر داشت!؟
آیا مگر اکنون که قالیباف شهردار تهران است کسی در شورا از او می پرسد که باید شفاف بگوید که در انتخابات آتی ریاست جمهوری کاندیدا نمی شود تا برای او خط ونشان بکشند!؟
براستی فرق بین شهردار کلانشهراهواز و تهران در چیست!؟
که اینجا ما با این ادبیات به بازخواست شهردارمان قیام می کنیم.و آنجدر پایتخت با شهردار ناکام در انتخابات ریاست جمهوری استقبال می کنند.
آیا ما می توانیم بگویم که این فرق کلاس رفتار وشان اجتماعی وسیاسی بین تهران واهواز است.
اگر ما بااین پیش فرض ساده بپذیریم که آقای سید مهدی آلبوشوکه و متحدانش در جریان رای اعتماد به آقای موسوی بی گدار به آب زدند و از قصد اولیه ی ایشان مبنی بر کاندیداتوری مجلس بی اطلاع بودند بنابراین چندبسته از سوال را به روی خود می گشاید.
الف : آیا ناظران سیاسی باتوجه به این مساله باید به صداقت آلبوشوکه شک کنند یا به فراست و درایت او!؟
ب:حال اگر ناظران سیاسی به صداقت آقای آلبوشوکه در طرح این سوال شک نکنند.بی تردید او را بااین سوال مواجه می کنند که چگونه او که بی اطلاع ازابن قصد بوده ، چرا قبل از این که می خواسته رای اعتماد خود و دوستانش را به آقای موسوی بدهند از او چنین درخواستی را به شرط و شروط نگدفتند!؟
چرا زورشان را به التماس دادند!؟چرا گذاشتد موسوی از پل عبور کند !؟که امروز از موضع ضعف در طرح این در خواست برآیند!؟
ج: و اما شق دوم مساله ازاین قراراست که اگر آقای آلبوشوکه از روز اول واقف به این موضوع بوده و صداقتی در این درخواستنداشته و امروز به طرح سوال آن مبادرت می ورزد.بیانگر آن است .
حالا گیریم که جواب آقای موسوی بله باشد.بنابراین از قبل آلبوشوکه در"درخواست "خودارجاع " ارایه شده اش منطق از پیش تعیین شد ه ای را بیان کرده است. یعنی ایشان تلویحا بیان می کند چون شهردار هدفش کسب کرسی مجلس است پس برای خدمت به گروه ها وجناح های سیاسی آمده است ونمی تواند خدمتگزار شهر و شهروندان اهوازی باشد بنابراین حکم از قبل صادر شده ی وی این چنین است شهردارباید غایت سیاسی نداشته باشد وکسی باید شهردار باشد که اجرایی باشد و غایت سیاسی نداشته باشد.و براساس این منطق سیدخلف موسوی را هشدار می دهد.پس اینجا نگارنده به عنوان یک دانش افروخته ی علوم سیاسی می تواند از آقای آلبوشوکه بپرسد شما که دنبال چنین شهرداری بودید پس چرا رای اعتماد خود را به کتانباف نداده اید که او نه می خواست به مجلس برود و هم این که از بابت او به جناح ها و گروه های سیاسی حال نداد ضربه خورده بود!؟
خدارا شکر که شورای شهر یک فرد سیاسی چون آقای موسوی را شهردار کردند که مثل کتانباف فقط اجرایی نبوده و زیر وبم افراد و گروه های سیاسی را نیز خوب می داند و از حقوق شهر و شهروندان در مقابل سیاسی کاران کلک باز حمایت کند.
با این حساب این گمانه به حقیقت سیاسی نزدیک تر است که جناب آلبوشوکه از وقوع این مطلب یعنی شرکت آقای شهردار در انتخابات آتی مجلس بسیار ناخرسند است.
حالیا با توجه به مسایل بیان شده هیچ ناظر سیاسی نمی تواند بهانه هایی از قبیل خدمت به مردم و یا غیرسیاسی بودن شهرداری را از آلبوشوکه باور 
کند و از طرفی هم ایشان نمی تواند این نقض غرض ها را در جامعه ی سیاسی اهواز جای بیاندازد. پس تنها می ماند این که چون امروز ممکن است ارزش ،اعتبار و یا بقای سیاسی خود و گروهش در گرو سر کار بودن سیدخلف موسوی تضمبن باشد!؟
و شاید هم که با کاندیداتوری ایشان ممکن است کسی دیگر سر کاربیاید که موقعیت فعلی آنان را تغییر بدهد و یا هر معادله ی دیگر منفی یا مثبتی که هر مخاطبی می تواند به ظن خویش یار آن شود!؟
والسلام