کاریکاتور/ بازیافت نیوزهامنتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان
طرح : سید فرزاد موسوی