کاریکاتور/ مقتدایی: خاطراتم را هم نوشتم
کاریکاتور استاندار خوزستان/ منتشر شده در شماره چهارم کاکو خوزستان/ مقتدایی: استعفایم را به وزیر کشور دادم و حتا خاطرات مدیریتی ام را هم نوشتم اما وزیر نپذیرفت