بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه بیمارستان رازی تجهیز و راه اندازی شد

دکترسکوتی مسئول فنی آزمایشگاه مرکزآموزشی درمانی رازی درآغازسال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال ملی، بیمارستان رازی اهواز در راستای بهبود و ارتقاءخدمت رسانی به مردم شریف خوزستان، با اعتباری بالغ بر600 میلیون تومان اقدام به تجهیز وراه اندازی بخش تخصصی ومولکولی درآزمایشگاه بیمارستان نموده است .

دراین روش  DNAیا RNA ویروسی با استفاده  از واکنش یا زنجیره ای از  واکنش های تکراری، تکثیر و مورد شناسائی قرارگرفته و تشخیص ویروس های مورد نظرباحساسیت بالا و با اختصاصیت خیلی زیاد انجام خواهد شد وبه صورت کمی  viral load وکیفی با روش  Real time-pcrنتایج ارائه خواهد شد .

درحال حاضر این آزمایشگاه تنها مرکزدولتی دراستان خوزستان است که قابلیت تشخیص بیماریهای عفونی به روش مولکولی را فراهم نموده تا در قدم نخست با شناسائی وتعیین کمی ویروسهای hcv  hbv  hiv، این امکان برای گسترش دامنه تشخیص تمام عوامل عفونی پرخطرویروسی و باکتریائی درآینده نزدیک دراین آزمایشگاه فراهم شود.