انتصاب جدید در دانشگاه آزاد خرمشهر
شوشان خرمشهر : بگزارش شوشان خرمشهر طی حکمی از سوی دکتر بصیرت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس ،دکتر امیدی به سمت معاونت مالی و اداری این واحد دانشگاهی منصوب گردید.از سوابق دکتر فریدون امیدی میتوان به معاونت اداری مالی مرکز بین المللی خلیج فارس و معاونت پژوهش و فناوری مرکز بین المللی خلیج فارس و همچنین مدیر گروه دکتری مدیریت واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس اشاره کرد