شام غریبان در خوزستان به روایت تصویر
عکس از صادق بوعذار