بعد از گذشت بیش از دو ماه از سال تحصیلی،هنوز دو کتاب درسی به دست دانش آموزان خوزستانی نرسیده.
شوشان خرمشهر:
باتوجه به گذشت دو ماه و اندی از سال تحصیلی هنوز. دو کتاب دوره متوسطه به دست دانش آموزان خوزستانی نرسیده است
این درحالیست که طبق بررسیهای صورت گرفته،مدارس سایر استانها از ابتدای سال این کتابها را دریافت کرده  وتدریس مینمایند
 این کتابها جزء دروس متوسطه اول و دوم است و جزء سیاستهای کتب درسی جدید میباشد که ازپارسال وارد دبیرستان شد.
درحالیکه در خوزستان هنوز خبری از این کتب (تفکر و سواد رسانه ای)نیست ودبیر باعلم وداشته های خودش وبدون کتاب تدریس میکند.