جلسه شورای اداری شوشتر با معرفی دو شهردار برگزار شد + گزارش تصویری
شوشان: در این جلسه مهراب فلسفی زاده شهردار قیلی شوشتر تودیع و عبدالنبی شیربیگی به عنوان شهردار جدید این شهر معارفه و حکم خود را دریافت کرد. همچنین از زحمات عباس تلغری در مدت سرپرستی این شهرداری تقدیر شد.

بعد از آن دلفی به عنوان شهردار جدید گوریه حکم خود را دریافت و معارفه شد. از زحمات نیسی شهردار سابق و علوی سرپرست چند ماه اخیر این شهرداری نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

در زیر تصاویر این نشست را می بینید:
عکس: محمد زمان قصاب