به روایت تصویر؛
طبخ 124 هزار غذای متبرک حضرت علی(ع) در اهواز