داوود دارابی و مازیار جهانبخشی به عضویت هیئت مدیره ی سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان درآمدند.
شوشان خرمشهر:طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خوزستان ، داود دارابی شهردار خرمشهر با حفظ سمت و همچنین مازیار جهانبخشی به مدت ۳ سال اعضا اصلی هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان منصوب شدند . در بخشی از حکم استاندار خوزستان عنوان داود دارابی و مازیار جهانبخشی چنین آمده است با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده و به استناد بند "ط" ماده ۱۲ و همچنین ماده ۱۳ اساسنامه مصوب سازمان ، جنابعالی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان خوزستان منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف قانونی محوله موفق و موید باشید .