به روایت تصویر؛
روشن کردن شمع برای شهدای حادثه تروریستی اهواز