به روایت تصویر؛
بدرقه پیکر مظلوم ترین شهید حادثه تروریستی اهواز