به روایت تصویر؛
افتتاح طرح های درمانی شوشتر باحضور وزیر بهداشت