به روایت تصویر؛
آیین تولد شهید حادثه تروریستی اهواز