انتشار اثر عکاس خوزستانی در روزنامه لوموند فرانسه
این عکس توسط صادق بوعذار در یکی از مدارس شادگان در جنوب خوزستان عکاسی شده است.