/گزارش تصویری/
بازدید استاندار خوزستان از سدهای دز و کرخه
عکس: بهراد قاسمی