شهرداری اهواز در آماده باش کامل قرار دارد
 شوشان: منصور کتانباف شهردار اهواز همزمان با پایش اقدامات مناطق در زمینه تحکیم سیل بندها در دو ساحل غربی و شرقی کارون از آماده باش کامل نیروها و واحدهای شهرداری اهواز خبر داد

همچنین مهندس حسن طرفی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۴ گفت : باتوجه به مجموعه اقدامات صورت گرفته و کار شبانه روزی برای ایجاد سیل بند در حواشی کم ارتفاع ، فعلا جای هیچگونه نگرانی از بابت افزایش آورده رودخانه کارون در محدوده شهری وجود ندارد.