در زمین های زراعی پشت شهرک جهان آرا در منطقه چهار
بازدید کتانباف شهردار اهواز از ترمیم و ایمن سازی سواحل کارون