/گزارش تصویری/
ستاد مدیریت بحران باحضور معاون اول رئیس جمهور
عکس: بهراد قاسمی