ادامه پروژه کفپوش گذاری خیابان شریعتی غربی
شوشان : سرپرست شهرداری شوشتر  گفت: ادامه پروژه کفپوش گذاری خیابان شریعتی غربی  آغاز شد.
عباس اسکندری نیا ، سرپرست شهرداری شوشتر با اشاره به ادامه پروژه کفپوش گذاری خیابان شریعتی غربی   بیان داشت: این عملیات توسط دفتر فنی شهرداری و پیمانکار  انجام می شود.
وی با بیان اینکه بهسازی معابر و گذرگاه های هسته مرکزی شهر با هدف ارائه بهینه خدمات به شهروندان در دستور کار این شهرداری قرار دارد تصریح کرد: عملیات پیاده رو سازی در سایر معابر سطح شهر شوشتر نیز در دستور کار قرار گرفته است.