/گزارش تصویری/
جاده اهواز - آبادان
عکس: بهراد قاسمی