/گزارش تصویری/
نشست خبری مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
عکس: بهراد قاسمی