سمت یک خوزستانی در سازمان سوپر ساباکی کای‌ کان دو آسیا
طی حکمی از سوی اکبر روحپرور، بنیانگذار و رییس سبک سوپر ساباکی جهان، هومن خدری به عنوان رییس سبک سوپر ساباکی کای کان دو آسیا منصوب شد.

سازمان سوپر ساباکی کای کان دو یک سازمان رزمی و با سازمان‌های بزرگی چون wfc که سازمان مبارزات جهانی است در زمینه برگزاری مسابقات رزمی معتبر همکاری دارد. 

کار سازمان wfc نیز رنکینگ‌دهی به قهرمانان ملی است.